Kapcsolat / magunkról - szolgáltatásaink

2000 Szentendre, Dumtsa Jenő utca 13/A. Telefonszám: 06-20/542-4548
Hétfő-Csütörtök: 9-17, Péntek: 10-16, Szombat-Vasárnap: zárva

Felszereltség:

Klimatizált tantermekProjektorDVD - videóAudió berendezésInternetAutomataParkoló

Nagy büszkeséggel tölt el bennünket, hogy iskolánk a térség meghatározó nyelvi képzőintézményévé nőtte ki magát.  Hallgatóink elégedettségét mutatja a visszairatkozóink magas aránya.

Minőségpolitikánk meghatározó elemei a képzéseinken résztvevő hallgatóktól kapott visszajelzések, hiszen az ő észrevételeik nagyban segítik munkákat és folyamatos fejlődésünket.

A Katedra Nyelviskola Hálózat tagiskolájaként garanciát vállalunk arra, hogy a hozzánk beiratkozó hallgatók magas szakmai színvonalú oktatásban részesülnek a nyelviskola által elfogadott és jóváhagyott módszerek segítségével oktató kollégáinktól.

Galéria:

 

 

                                

 

Az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezi a PALLAS MAGÁNISKOLA BT.  2335 Taksony, Széchenyi 71. adósz: 20174666-2-13, a továbbiakban Nyelviskola) és a képzésben résztvevő hallgató (a továbbiakban hallgató) között létrejött FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉSNEK.. A Nyelviskola csoportos és privát lakossági tanfolyamaira a következő általános feltételek vonatkoznak:

 

  1. A tanfolyamok indítása

A Nyelviskola a hallgató által választott tanfolyamot az előre meghirdetett és a hallgató által megjelölt héten elindítja, amennyiben annak létszáma eléri a tanfolyam kezdete előtti munkanapon a meghirdetett minimum létszámot. A megfelelő létszám hiányában meghiúsult tanfolyammal kapcsolatban a hallgató nem élhet semmilyen kártérítési, kötbérfizetési vagy kamatfizetési igénnyel.

 

  1. Térítésmentes, felnőttképzést kiegészítő tevékenységekés azok formái
  • Előzetes tudásszint felmérés
  • Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás 

3.    A tanfolyamok helyszíne

A Nyelviskola a meghirdetett csoportokat az előre meghirdetett helyszínen indítja. A képzési helyszínt legfeljebb a teljes óraszám 20%-át nem meghaladó mennyiségű óra esetében változtathatja meg a képzési helyszín településén belül.

Amennyiben az adott csoport nem indul az előzetesen megadott helyszínen, a hallgatót átirányítja egy azonos szintű és időbeosztású, de más közeli helyszínen lévő csoportba és erről a hallgatót írásban értesíti.

4.        A tanórák hossza

A tanórák 45 percesek, dupla órák között nincs szünet, míg 3, illetve 4 órás tanfolyamok esetében az órák között maximum 15 perces szünetet tart a Nyelviskola.

 

5.        Csoportlétszám

Normál csoportos minimum 2, maximum 16 fő., privát tanfolyamokon 1 fő.

 

6.        Oktatási napok  - állami ünnepek

Az oktatási napokat a felnőttképzési szerződés tartalmazza. Az állami ünnepekre eső oktatási napok pótlásáról ügyfélszolgálatunk  ad tájékoztatást. 

 

7.        Szintfelmérés

A képzésben részt vevő köteles a Nyelviskola előzetes tudásszint felmérésén részt venni (kivétel a teljesen kezdő hallgatók és a Nyelviskola régi hallgatói, amennyiben az utolsó sikeresen elvégzett tanfolyam befejező időpontja és az új tanfolyam kezdete között nem telt el több mint 6 hónap). Ha a képzésben részt vevő a szintfelmérés eredményétől eltérő szintű tanfolyamot kíván választani, a hallgatót a Nyelviskola saját kérése alapján felveheti a kért tanfolyamra (kivéve nyelvvizsga előkészítő tanfolyamok), de azzal a feltétellel, hogy amennyiben a csoport tudásszintjétől lényegesen eltér a hallgató tudásszintje, a tanfolyamvezető tanár másik, a hallgatónak megfelelő szintre irányíthatja. Az átirányítást a hallgató köteles elfogadni. Ha az iskola nem tud a tanár által javasolt szintű tanfolyamot biztosítani, a hallgató nem jogosult a tandíj visszatérítésére.

 

8.        Szintváltoztatás

Ha tudása alapján a tanfolyam tanára magasabb vagy alacsonyabb szintre javasolja, a képzésben részt vevőnek lehetősége van szintváltoztatásra a tanfolyam óráinak 20 %-áig. A tanárától kapott átirányítási lap segítségével a Nyelviskola ügyfélszolgálata végzi a szintváltoztatás miatti szerződés módosítást.

 

9.        A tananyag biztosítása

A Nyelviskola a tanfolyamokon szükséges nyelvkönyveket, szótárakat és egyéb tananyagokat ügyfélszolgálati irodáiban árusítja pénztári órákban.

 

10.    A megszerezhető kompetencia és az elsajátítható tananyag

A  Felnőttképzési szerződés mellékleteként átadott, aktuális tanévre vonatkozó „Képzési tájékoztató” c. kiadvány ad tájékoztatást a képzésen megszerezhető kompetenciáról és az elsajátítható tananyagról.

11. Záróvizsga

A résztvevő teljesítményének ellenőrzése és értékelése engedélyezett program esetén modulonként, szóbeli és/vagy írásbeli záróvizsgával történik, amelynek 60%-os teljesítése számít sikeres vizsgának. FKTV hatályán kívüli program esetén a résztvevő teljesítményének ellenőrzése és értékelése a tanfolyam végén szóbeli és/vagy írásbeli záróvizsgával történik. A nyelvvizsgára felkészítő képzések záróvizsgája a képzés tematikájának megfelelő próbanyelvvizsgából áll és annak értékelése képezi a résztvevő teljesítménye értékelésének alapját.

 

A résztvevő a befizetett tandíj 5%-át visszaigényelheti, vagy a visszaigényelhető összeg beszámítását kérheti egy másik tanfolyam díjába, amennyiben a tanfolyami órák 100%-án részt vett és ennek ellenére a tanfolyamot záró vizsgája, továbbá a képzés befejeződését követően 30 napon belül a résztvevő kérésére a Képző által biztosított pótvizsgája sem volt sikeres. Ilyen esetben a résztvevő nem iratkozhat be azonos nyelvből a következő szintű tanfolyamra. 

12.    Teljesítmény ellenőrzés, értékelés

A képzés időtartama alatt az oktató jelenléti ívet vezet és szóbeli értékelést ad a résztvevő fejlődésével kapcsolatban. 

A résztvevő teljesítményét oktatója értékeli, amely kiterjed az órai jelenlétre, aktivitásra, nyelvi készségekre és szintre. Az értékelést a képzés végén átadott „Egyéni teljesítményértékelő lap” tartalmazza.

Tanúsítvány: Az engedélyezett képzés eredményes elvégzését Tanúsítvánnyal igazolja a Képző. Tanúsítvány kiadható minden olyan modulról, ahol a részvételi arány eléri a 80%-ot és a záróvizsga minősítése „megfelelt”. Amennyiben a képzésben résztevő a tanúsítványt a képzés zárását követő 8 napon belül nem vette át, a Képző postán küldi el a Tanúsítványt.

Igazolás nyelvi képzésen való részvételről: Igazolás nyelvi képzésen való részvételről akkor adható ki, ha a részvételi arány a képzés részét képező minden modulon eléri a 80%-ot, és a záróvizsga minősítése „nem megfelelt”. 

Igazolás a képzés sikeres elvégzéséről: Amennyiben a képzés az FKTV hatályán kívül kerül megvalósításra, a képzés eredményes elvégzéséről igazolás állítható ki. Kiadásának feltétele: legalább 60%-os részvételi arány és sikeres záróvizsga (amennyiben volt ilyen).

 

13.    A tanfolyamdíj tartalma

A tanfolyamdíj tartalmazza a választott tanfolyam tanóráinak- a  záróvizsgának- és a tanúsítványoknak a díját, de nem tartalmazza a tananyag költségét.

 

14.    Kedvezmények

Egy tanfolyamra csak egyféle kedvezmény vehető igénybe. Az akciós áron meghirdetett tanfolyamokra semmilyen kedvezmény sem vehető igénybe.

 

14.1.    Állandó kedvezmények

14.1.1.    Törzshallgatói kedvezmény

A hallgató több egymás utáni tanfolyamra való jelentkezés esetén törzshallgatói kedvezményben részesül a Képzési Tájékoztató szerint, amennyiben más kedvezményt nem vett igénybe.

Kedvezmények visszavonása, elvesztése

Ha a képzésben résztvevő fizetési késedelembe esik a részletfizetés tekintetében, a késedelemmel érintett, és a további részletek tekintetében egyaránt elveszíti minden kedvezményre való jogát, a képzési díj lista ár szerinti részletét kell befizesse.

 

14.1.2.    A Katedra Nyelviskola Kft. (Budapest) által szervezett külföldi nyelvtanfolyamon résztvevő hallgatók kedvezménye

A Katedra Nyelviskola Kft. (Budapest) által szervezett külföldi nyelvtanfolyamon résztvevő hallgatók a kiutazás időpontjában érvényes „Nyelvtanulás Külföldön” katalógusban meghirdetett mértékű kedvezményre jogosultak. A kedvezményes jelentkezésre a kiválasztott tanfolyam kezdőnapját megelőző utolsó munkanaptól kezdve van lehetőség.

 

14.2        Egyéb kedvezmények

A Nyelviskola időszakosan meghirdetett egyéb kedvezményeinek feltételei az akciós felhívásokban és az adott kedvezményről szóló igazgatói utasítás szerint érvényesek.

15.    Tájékoztatás

A hallgató a tanfolyam pontos paramétereiről a felnőttképzési szerződésben kap írásbeli tájékoztatást. A tanfolyamát érintő egyéb kérdésekről hallgatói körlevélben postai / elektronikus úton, személyesen vagy telefonon ad a Nyelviskola ügyfélszolgálata tájékoztatást.

 

16.    A hallgató adatainak nyilvántartása, kezelése

A Nyelviskola a hallgató adatait és a KÉPZÉSI SZERZŐDÉST 5 éven át megőrzi. A hallgatók adatait kizárólag tanfolyamszervező munkája során használja fel, harmadik személy számára nem szolgáltatja ki (kivétel a tanfolyamvezető oktató). 

 

17.    Jelentkezés a következő tanfolyamra

A hallgató számára a Nyelviskola biztosítja a folyamatos tanulás lehetőségét az 1. pontban leírtak szerint, amennyiben a hallgató a meghirdetett jelentkezési határidő végéig jelentkezik a következő tanfolyamra. A beiratkozási határidő utáni jelentkezés esetén a Nyelviskola nem vállal garanciát arra, hogy a hallgató folytatásra vonatkozó igényei teljesüljenek.

 

18.    A szerződés felbontása Nyelviskola részéről

A Képző jelen szerződést azonnali hatállyal felbonthatja, amennyiben a résztvevő magatartásával jelentős mértékben veszélyezteti a képzés sikeres megtartását, hiányzásának mértéke meghaladja az 50%-ot, vagy a Képző oktatási helyszínében, annak berendezésében neki felróhatóan kárt okoz, és azt nem téríti meg, vagy a képzés idején és helyén a BTK-ba ütköző cselekményt követ el, vagy a képzés helyszínére vonatkozó tűzrendészeti / egészségügyi előírásokat nem tartja be. A Képző ezen indokok alapján történő szerződésbontása esetén tandíj visszatérítésére nincs mód, a Képző követelheti kárának megtérítését. 

 

19.    Lemondási feltételek

 

19.1    Képzés lemondása a képzésben résztvevő által

19.1.1    A képzés megkezdődése előtti, a Képző érdekkörén kívül eső okból történő visszamondás esetén a Képző a képzési díj egy havi összegét, legfeljebb a minimálbér 20%-ának megfelelő összeget kezelési költségként visszatart. Amennyiben a lemondásra nem személyesen, a Képző ügyfélszolgálatán kerül sor, a lemondás csak írásos formában válik érvényessé. Az írásbeli lemondást a képzés kezdetéig el kell juttatni a Képző azon ügyfélszolgálata részére, ahol a jelentkezés történt.

19.1.2    A képzés első foglakozása után, a második foglakozás előtt, amennyiben a résztvevő elégedetlen oktatója munkájával és az ezzel kapcsolatos kérdőívet kitöltve átadta az ügyfélszolgálaton és az első foglalkozáson végig jelen volt, a teljes befizetett tandíjat visszakérheti. Ilyen okból kizárólag személyesen, ügyfélszolgálatunkon kérhető a tandíj visszatérítése.  A második foglalkozás megkezdése után nincs mód ilyen okból képzési díj visszatérítésre.

19.1.3 Amennyiben Résztvevő az FKTV alapján szervezett képzés megkezdését követően kíván elállni a szerződéstől, Képző Intézménynek bánatpénzt köteles fizetni. A bánatpénz mértéke a képzés teljes összegének havi időarányos része, de legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér húsz százaléka. Az FKTV hatályán kívül szervezett képzésektől a képzés megkezdését követően nem lehet elállni, a Képzőt semmilyen visszatérítési kötelezettség nem terheli.

20. Halasztási lehetőség

Halasztásra vonatkozó kéréssel a résztvevő legkésőbb a képzés 16. órájáig fordulhat a Képző ügyfélszolgálatához, amennyiben legfeljebb 10 órán vett részt a kérelem benyújtásáig. A halasztási kérelem benyújtásakor a Képző 5000 Ft külön eljárási díjat számít fel. A Képző a halasztó résztvevő részére az elhalasztott képzés árának megfelelő összegű vouchert ad ki, amely a kiadástól számított 365 napon belül használható fel. A Képző azonban nem garantálja, hogy az eredetileg választott szintű, időbeosztású és árú képzésre be tudja iskolázni a halasztó résztvevőt későbbi képzésein. A halasztási lehetőség mindenképp elvész, ha a voucherben megadott határidőig nem kerül felhasználásra, függetlenül attól, hogy a Résztvevő nem kívánta, vagy nem tudta azt igénybe venni; vagy a Képzőnek nem állt módjában a felhasználás lehetőségét biztosítani. A vouchert a Képző az adott képzés indítását megelőző utolsó munkanapon váltja be a szabadon maradt helyek függvényében. A külön eljárási díjat a Képző visszatéríti, amennyiben a halasztó résztvevő nem tudja, vagy nem kívánja a vouchert felhasználni a kiadástól számított 365 napon belül, és erről írásban nyilatkozik a Képző részére. A voucher lejártát követően nincs mód a külön eljárási díj visszatérítésére sem. A vouchert kizárólag a halasztó résztvevő veheti igénybe.

21. Az ÁSZF, a SZERZŐDÉS és a Képzési tájékoztató kapcsolata

Amennyiben az ÁSZF-ben meghatározott feltételek és a résztvevő által aláírt (felnőtt)képzési szerződés feltételei egymásnak ellentmondanának, a szerződésben meghatározott feltételek tekintendők érvényesnek. Amennyiben a Képzési tájékoztatóban közölt információk ellentmondanak az ÁSZF-ben meghatározott feltételeknek, az ÁSZF feltételei tekintendők érvényesnek.

22. Tűzvédelmi és egészségügyi előírások

A képzésben résztvevő a felnőttképzési szerződés aláírásával elismeri, hogy megismerte a képzés helyszínére érvényes tűzvédelmi és egészségügyi szabályokat.

 

23.    Észrevételek, panaszok

A hallgató a Nyelviskola tanfolyamszervező munkájával, a tanítással vagy a tanfolyamok helyszínével kapcsolatos észrevételeit személyesen ügyfélszolgálatunkon, írásban pedig az irodavezető részére címzett levélben teheti meg. Amennyiben a Nyelviskola a hallgató panaszát a hallgató számára nem kielégítő módon orvosolja, vagy egyáltalán nem orvosolja, a hallgató a Nyelviskola felügyeleti szervéhez, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelethez fordulhat.

 

24.    Az ÁSZF érvényessége

Az ÁSZF visszavonásig érvényes 2013. aug 1.-től.

 

Arnóti Péter

 igazgató

 

 

 igazgató:  Arnóti Péter

A Dumtsa korzón, a jelenlegi helyszínünkön,  évtizedek óta működik nyelviskola, majd 10 éve a nagy hagyományokkal rendelkező Katedra Hálózat kezelésében. A Pallas Magániskola, az iskola tulajdonosa 2012-ben vette át az intézményt, és igyekszünk megfelelni a térség és a város magas igényeinek.

Kapcsolat

Kövess minket

Vélemények

"A saját tempónkban haladhatunk a tanulmányainkban. 4 hónap alatt többet tanultam, mint a középiskolában. "

Orosz nyelvi képzésen vettem részt a Katedra Nyelviskolában. Minden szempontból tökéletesen meg voltam elégedve az Iskolával. Rugalmas időbeosztás, felkészült oktató, gyors ügyintézés.

"Nagyon kellemes volt a légkör, odafigyeltek rám, nyelvtanáromat is csak dicsérni tudom.

„Immáron a hetedik alkalommal veszek részt a képzésen. Nagyon jól érzem magam az órákon. A tanárnő oktatása számomra érthető, ezenkívül türelmes és segítőkész is.

"A kis létszámú csoportokban könnyű a tanulás, és az óra pörgős, nem unatkozom, és tudunk beszélni. Szerintem a Katedra egy nagyon jó hely, ahol még a tanulás is élvezetes és sose unalmas.

"Azért szeretek ide járni mert itt nagyon kedves, barátságos és segítőkész mindenki. Az órák nagyon jó hangulatban telnek és persze mindenki számíthat segítségre ha nem ért valamit.

"Nagyon jó a tanár, kellemes a légkör és színvonalas az oktatás. Sokat fejlődtem."

"Az én véleményem a Katedra iskoláról abszolút pozitív. Nagyon szeretek ide járni tanulni, a csoport fantasztikus, nagyon jól érzem magam minden alkalommal.

"Nagyon korrekt, pontos tájékoztatásban volt részem, illetve az órák minősége is sok tanulási lehetőséget biztosított számomra. Nagyon bízom benne, hogy sikerült az LCCI nyelvvizsgát letennem. 

"Nagyon jó tanárom van, az órák hangulatosak. Rengeteg új dolgot tanulunk, és látható a fejlődés kis időn belül is. Különböző típusú feladatokat már sokkal könnyebben tudok megoldani.